MESLEKİ ETİK KURULU (Asil)

EMİN TOSUN

(EMİN TOSUN MAKİNA)

YUSUF DİLEK

(FORM MAKİNA)

FATİH AKSAKAL

(AKSAKAL MAKİNA)

ALTUĞ VARGEL

(KOCAYUSUF MAKİNA)

MESLEKİ ETİK KURULU (Yedek)

AHMET MISIRLI

(MISIRLI)

EMRULLAH KARABUDAK

(KARABUDAK PAZARLAMA)

TAMDER ÜYELERİNİN MESLEKİ VE ETİK KURALLARI

 1. Genel Mesleki Yükümlülükler
  1. Mesleği ile ilgili yasa, kural ve standartları öğrenir, izler ve onlara uyarlar,
  2. Sahip oldukları mesleki bilgi, beceri ve deneyimleri, kişisel ve kurumsal çıkarlara zarar vermeksizin paylaşabilirler.
  3. Bireylere ve kurumlara ilişkin özel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına özen gösterirler.
  4. Bağlı olduğu yükümlülüklere, sözleşmelere ve taahhütlerine uyarlar,
  5. Yolsuzluk veya başkaca dürüst olmayan işlerle alakadar olduğundan kuşku duyduğu kişi ve kurumlarla iş birliğine girmezler.
 2. Toplumsal Yükümlülükler
  1. Kendi çıkarlarını ve müşterilerinin çıkarlarını, hiçbir zaman toplum çıkarının üstünde görmez, Kamuya yapılan açıklamalarda yansız ve dürüst olurlar,
  2. Toplumun, ağaç işleme makine ve yan sanayisi, ağaç işleme teknolojileri ve bunların doğuracağı sonuçlar hakkında aydınlanması ile ilgili gerekli bilincin oluşmasına katkıda bulunurlar,
 3. Ürün ve Hizmetle ilgili Yükümlülükler
  1. Ticareti yapılan ürünün veya hizmet verilen üretimin en yüksek kalitede ve verimde olması için çalışırlar,
  2. Ağaç işleme makineleri ile ilgili teknolojik gereksinimlerin belirlenmesinde ve tasarımında, kullanıcıların ve sistemden etkileneceklerin gereksinimlerinin açık olarak ortaya konmasını sağlarlar,
  3. Ürün geliştirme ve üretim sürecinde yapılan gözden geçirme, denetim ve sınamaları esas alır ve yapıcı davranırlar.
 4. Meslektaşlar ve İş Arkadaşlarıyla İlgili Yükümlülükler
  1. Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının mesleki gelişmelerine yardımcı olur ve Mesleki Ahlak kurallarına uymaları için teşvik eder ve destek verirler,
  2. Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının görüş, kaygı ve şikâyetlerine ilgisiz kalmazlar,
  3. Meslek yaşamında ilerlemek için hiçbir zaman meslektaşları haksız nedenlerle eleştirmez ve suçlama yolunu seçerek onlara zarar vermezler,
  4. Meslektaşlarının çalışma ve çabaları sonucu ortaya çıkan ürün ve fikir eserlerine karşı gereken saygı, önem ve dikkati gösterirler,
  5. Meslektaşlarının çalışmalarını, kişisel çıkarları için izinsiz olarak incelemez, kullanmaz ve geliştirmez, Eğer herhangi bir şekilde kullanırsa, kaynağını mutlaka belirtirler,
  6. Henüz patent ve kopyalama hakkıyla ilgili yasal bir hak alınmamış olsa bile, akademik ve mesleki tüm çalışmalara ve ürünlere karşı saygılı olurlar,
  7. Meslektaşları hakkında bilgi sorulduğunda doğru bilgi verir ve işle ilgili olmayan özel bilgileri açıklamazlar,
  8. Meslektaşların özel yaşamına, saygınlığına ve kişilik haklarına saygı gösterirler,
  9. Serbest piyasa koşulları içinde meslektaşlarına karşı eşit rekabet ilkelerini gözeterek çalışır, Yalnız veya bir grup halinde ekonomik gücünü kullanarak haksız rekabete yol açacak tekel veya restleşme yönünde gayret sarf etmezler,
 5. Müşterilerle ilgili Yükümlülükler
  1. Müşterileriyle olan mesleki ilişkilerinde daima güvenilir olur ve dürüst davranırlar,
  2. İş alırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken, politik çevresini, yakınlık ve kişisel ilişkilerini ve maddi gücünü kullanmaz, haksız bir yarar veya üstünlük sağlamaya çalışmazlar,
  3. Müşterilerine verdiği her opsiyona, sözlerine ve taahhütlerine uyarlar.
 6. Bu Kurallarla ilgili Sorumluluklar
  1. Her TAMDER üyesi Ağaç işleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği Meslek ilkeleri ve Etik Kurallarına sahip çıkar ve yaygınlaşması için çaba gösterir.
  2. Bu ilkeleri çiğneyen veya göz ardı eden kişi ve kurumlara karşı gerekli girişimlerde bulunur ve bu kurallara aykırı davranışta bulunduğunun tespiti halinde TAMDER’ in yetkili kurullarının kendisi için öngöreceği yaptırımlara uymayı peşinen kabul eder.
Copyright © 2019 Tüm Ağaç İşleme Makinecileri Derneği (TAMDER) Tüm Hakları Saklıdır.