Tüm Ağaç İşleme Makinecileri Derneği

Tamder Tüzüğü

  TÜZÜK

  1. MADDE: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

  Derneğin adı: TÜM AĞAÇ İŞLEME MAKİNECİLERİ DERNEĞİ olup kısa “TAMDER” diye anılacaktır. Derneğin merkezi İSTANBUL ilidir.

  Derneğin Adresi: Tuzla Kimya Sanayicileri O.S.B. Analitik Cad. No:40 Aydınlı-Tuzla/İSTANBUL olarak belirlenmiştir.

  2. MADDE:DERNEĞİN AMACI

  Bu derneğin amacı; ağaç işleme makineleri ile bu makinelerin yan sanayisinin imalatı ve temsilcilikleri konusunda faaliyet gösteren üyeler arasında yardımlaşmayı sağlamak, işbirliği ve dayanışmayı gerçekleştirmek, bilgi alış verişini sağlamak ve bunun yanı sıra derneğe üye olan firmaların mali, hukuki, idari, teknolojik, imalat, ihracat ve ithalatı ile ilgili sorunları çözüme kavuşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, bunun yanı sıra Türkiye içerisinde ve uluslararası alanda, ağaç işleme makineleri ile bu makinelerde kullanılan birleşen, yedek parça, yazılım ve gerekli tüm ürünlerin Pazar alanlarını büyütmek ve dünya çapındaki gelişmelerden üyelerin haberdar olunmasını sağlamak, bu sayede üyelerinin ve derneğin uluslararası standartlara ulaşması için çalışmalarda bulunmaktır.

  3. MADDE:DERNEĞİN FAALİYET ALANI

  1. Derneğin çalışma konuları:

  Dernek, üyelerinin çalışma alanlarıyla bağlantılı olarak, ağaç işleme makineleri ile bu makinelerin birleşen ve yedek parçaları ile bunun yanı sıra makinelerin yazılımları ve buna benzer yardımcı yan sanayi ürünlerinin imalat, ihracat ve ithalatının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi, bu konuda faaliyet gösteren şahıs ve firmalar ile üyelerinin bir araya gelmesini ve aralarındaki iş birliğini artırmak ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen konu ve alanlarda çalışmalar yapar:

  • Amacın gerçekleştirilmesine yönelik çıkarılan her türlü yazılı ve görsel bilgi, belge, yazılım, doküman ve yayınları temin ederek üyelerinin erişimini sağlamak, bu kapsamda dokümantasyon merkezi oluşturarak, dernek çalışmalarına ilişkin yazılı ve/veya görsel yayınlar çıkartmak ve dağıtmak ya da ortak mevcut sistemden üyeler adına satın alma yapmak,
  • Sempozyum, kurs, konferans, seminer ve panel gibi eğitim ve bilgilendirme çalışma ve organizasyonları düzenlemek,
  • Üyelerinin çalışma alanlarına ilişkin gelişmelerinin sağlanması için AR-GE çalışmaları yapmak,
  • Dernek amacının gerçekleştirilmesine yönelik gerekli faaliyet ortamını ayarlamak, bu kapsamda her türlü teknik ve mekanik araç, gereç malzemelerinin ve gerekli kırtasiye malzemelerinin teminini sağlamak,
  • Gerekli izinler alınarak yurt içi ve yurt dışından yardım toplamak ve derneğe yapılan bağışları kabul etmek,
  • Dernek için gerekli olan gelirleri artırmak amacıyla ticari, sanayi ve iktisadi işletme kurmak, satın almak, devralmak ve bu işletmeleri işletmek,
  • Üyelerin ve yakınlarının yararlanması için lokal ve benzeri sosyal ve kültürel tesisler kurmak,
  • Üyeler arasında sinerjinin artırılması için sosyal aktiviteler düzenlemek, bu kapsamda yemekli toplantılar, konser, sinema, balo, tiyatro, opera, spor, gezi ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
  • Dernek amaç ve faaliyetlerinin sağlanması için gerek duyulan taşınır/taşınmaz mal alım/satımı yapmak, kiralamak, kiraya vermek, taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek, gerektiğinde tapuda yapılan satın alma ve devir işlemlerinin yapılmasından itibaren bir (1) ay içerisinde mülki idare amirliğine bu durumu bildirmek, Genel Kurul’dan karar alındıktan sonra dernek adına kayıtlı taşınmaz mallar üzerinde ayni hakların konulmasına, inşaat (bina-tesis) yapılmasına; mevcut, satın alma, vasiyet, bağış ya da başka herhangi bir yolla derneğe intikal eden taşınır /taşınmaz mallar üzerinde gerekli hukuki işlemleri yapmak,
  • Dernek amacının gerçekleştirilmesi için faydalı bulunması halinde ilgili şartlar gerçekleştirilerek; vakıf, federasyon ve/veya kurulmuş vakıf, federasyon veya yönetim ve işleyişlerinde yer almak ve gerekli tesisleri kurmak,
  • Dernek amacına uygun olarak gerek duyulması halinde yerli ve yabancı firmaların katılımını sağlayacak ortak fuarlar tertip etmek veya düzenlenmiş ortak fuarlara katılmak,
  • Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek, vakıf ve federasyonlara üye olmak ve bu tarz kuruluşlarla proje bazında ortak faaliyetlere katılmak,
  • Derneğin amacı doğrultusunda ve mevzuatla yasaklanmayan alanlarda, başka dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak amaçlar doğrultusunda platformlar oluşturmak,
  • Dernek amacının gerçekleştirilmesi adına “ 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun” hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ile görev alanlarına giren konularda ortak proje yürütmek,
  • Dernek faaliyetlerine katkı sağlamak ve üyelerine faydalı olmak amacıyla gerek duyulması halinde uygun görülen yerlerde temsilcilik açmak,
  • Dernek üyelerin çalışma alanlarına uygun ve dernek üyelerini öncelikli faydalandırmak kaydıyla organize sanayi bölgeleri oluşturmak,
  • Üyelerine, kalifiye eleman, teknisyen, satış temsilcisi, uzman yönetici ve her türlü çalışan yetiştirilmesi, üye iş yerinde sağlanması gerekli olan iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim vermesi amacıyla bilimsel çalışmalar yapmak, kurslar düzenlemek ve üyelerini bu konularda yönlendirmek,
  • Üyelerin faaliyet alanlarına ilişkin olarak; ağaç işleme makineleri ile bu makinelerin birleşen ve yedek parçaları ile buna benzer yardımcı yan sanayi ürünlerinin idaresi, sevk ve nakliyesi ile ihtiyaç duyulan her türlü konuda eğitim, çalışma ve seminer yapmak ve yönlendirmek,
  • İmal edilen veya edilecek ağaç işleme makineleri ile bu makinelerin birleşen ve yedek parçaları ile bunun yanı sıra makinelerin yazılımları ve buna benzer yardımcı yan sanayi ürünlerinin kalite kontrollerinin sağlanması, yapılması gereken tüm testler için teklif, tasarı, yönetmelik, teklifname gibi gerekli düzenlemelerin yapılması, kullanıcı ve üretici nezdinde ihracat için gerekli olan yöntemler hakkında çalışmalar yapılarak, satış, sürüm, temin konularında üyelere yardımcı olmak,
  • İmalat veya ithalat yolu ile iç ve dış pazarlarda ticareti yapılan ağaç işleme makineleri ve bu makinelerde kullanılan birleşen, yedek parça yazılım ve benzeri yan sanayi ürünlerinin kalite standardını ve iç piyasa fiyat aralığını belirlemek ve bunun için gerekirse bilirkişi tayin etmek,
  • Üyelerin kendi arasında veya üyeler ile müşterileri arasında çıkan ticari konularda veya diğer hususlarda uzlaştırıcılık yapmak ya da bu konuda uzlaştırıcı – hakem tayin ederek sorunları gidermeye çalışmak ve yardımcı olmak,
  • Dernek amacına yönelik uluslararası alanda bilim ve teknolojiyi takip ederek, faaliyet alanlarımıza uygun yabancı dernek ve kuruluşların yönetici ve/veya temsilcilerini ülkemize davet etmek, bu yolla faydalanılan uluslararası bilgiden ve tecrübelerden üyelerinin faydalanmasını sağlamak, bu kişileri üyelerle bir araya getirmek ve yine yabancı dernek ve Kuruluşların davetlerine yönetici veya temsilci düzeyinde katılım sağlamak,
  • Dernek üyelerinin, teknolojiyi en yüksek düzeyde ve verimli şekilde kullanmalarının sağlanması için, gerekli olan teknik, ticari ve ekonomik alanlarda inceleme ve araştırma yapmak/ yaptırmak, bu konuda düzenlenecek raporları üyeleri ile paylaşmak ve üyelerin en yüksek kalite standartlarına ulaşmasını sağlamak,
  • Üniversite, yüksekokul, Araştırma Enstitüleri, Teknik ve Mesleki Liseler, Çıraklık Merkezleri gibi kurumlarla ilişki kurarak; ağaç işleme makineleri ve bu makinelerde kullanılan birleşen, yedek parça, yazılım ve benzeri ürünlerin; üretimleri ve eğitimi konusunda, ortak çalışmalar yürüterek öğrencilerin bu alanlara teşvikini sağlamak, bu alanda eğitim alan/almak isteyen öğrencilere fırsat sağlamak,
  • Dernek amacı ile bağlantılı olarak, ağaç işleme makineleri ve bu makinelerde kullanılan birleşen, yedek parça, yazılım ve benzeri yardımcı tüm ürünlerin Türk Standartları Enstitüsü Kriterlerine ve Uluslararası standartlara ya da istenilen Sertifikasyonlara uygun nitelikte olmalarını sağlamak bu hususta gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak üyelerin ihtiyaç duyduğu gerekli sertifikaları almalarına yardımcı olmak,

  2. Derneğin faaliyet alanları:

  Dernek, ağaç işleme makinelerinin ve bu makinelerde kullanılan birleşen, yedek parça, yazılım ve benzeri yardımcı yan sanayi ürünlerinin imalatçıları tarafından oluşturulan, piyasada her alanda faaliyet gösteren özel ve tüzel kişi firmaların katılımına da açık olan; kültürel, sosyal, ticari, ekonomi ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren bir dernektir. İş bu tüzük kapsamında düzenleme alanı bulan derneğin, siyasi hiçbir gayesi bulunmamaktadır.

  4. MADDE: KURUCULARI

  Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, meslek ve sanatları, ikametgâh ve uyrukları aşağıda belirtilmiştir.

  Sıra NoKurucu Üye AdıMeslek ve SanatıYerleşim Yeri AdresiUyruğu
  1VMM VAROL MAKİNA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.ALTINŞEHİR MAH. NATO YOLU CAD. NO:62-64 ÜMRANİYE/İSTANBULT.C.
  2UNIMAK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.MAKİNA MÜHENDİSİKÜÇÜK ÇAMLICA MAH. KISIKLI CAD. PIRLANTA SİT. C BLOK NO:78/1 C ÜSKÜDAR/İSTANBULT.C.
  3ARTEMAK MAKİNA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİCERRAH MAH. DENİZCİ TURGUT REİS CAD. NO:10/1 İNEGÖL/BURSAT.C.
  4EDDA MAKİNE AMBALAJ MAK. İNŞ. KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.MAKİNE MÜHENDİSİDUMLUPINAR MAH. KANUNİ CAD. NO:10 NİLÜFER/BURSAT.C.
  5EMİN TOSUN MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.MAKİNE ÜRETİCİSİBEŞEVLER KÜÇÜK SAN. SİT. 24. BLOK NO:31 BURSAT.C.
  6OMAKSAN AHŞAP İŞLEME MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.MAKİNE ÜRETİCİSİMİNARELİ ÇAVUŞ OSB MAH. N312 SOK. NO:1 NİLÜFER/BURSAT.C.
  7FORM MAKİNEMAKİNE ÜRETİCİSİDENİZCİ TURGUT REİS CAD. NO:4 İNEGÖL/BURSAT.C.
  8KARABUDAK MÜHENDİSLİK MAKİNE İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.MAKİNE İMALATNİŞANTEPE MAH. FABRİKALAR SOK. NO:1 ÇEKMEKÖY/İSTANBULT.C.
  9KOCAYUSUF AĞAÇ MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.MAKİNA İMALATY.DUDULLU OSB 1. CAD. NO:30 ÜMRANİYE/İSTANBULT.C.

  Geçici Yönetim Kurulu:

  Dernek kurucu üyeleri, aynı zamanda derneğin geçici yönetim kurulu üyeleridir. İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürüteceklerdir.

  5. MADDE : ÜYE OLMA ŞARTLARI VE ŞEKİLLERİ :

  Derneğin amaçları kapsamında üç tür üyesi bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

  1. Asli üyelik
  2. Onursal üyelik
  3. Akademik üyelik

  6. MADDE: ASLİ ÜYELİK:

  Derneğe sadece sektörde faaliyet içerisinde olan ve aynı zamanda üretim, yedek parça ve ağaç işleme konusunda faaliyet gösteren tüm firmalar ile beraber yerli üretici firmalar, İthalatçı firmalar, Yerli Üreticilerin Bayileri ile yabancı şahıs firmalarıve kurumsal firmalar da asli üye olabilirler.1. Yerli Üretici firmalar için gerekli şartlar:

  • Sektörde aktif olarak yer almak,
  • Şirketi, dernek bazında her anlamda vekil edecek şahsın müşterek veya münferiden imza yetkilisi veya imza yetkilisince yazılı belge ile görevlendirilmiş, şirket ortağı, şirket müdürü olması,
  • Resmi kurumlardan alınmış CE belgesine haiz olması.
  • Süre koşulu aranmaksızın üye başvurusunda bulunan yerli firmaların üretici olduğunun resmi makamlarca belgelenmesi zorunluluğu, bulunmaktadır.

  2. İthalatçı firmalar için gerekli şartlar:

  • En az 1 Yıl bu sektörde ithalat yaptığını belgelemesi
  • Üretici firmadan alınmış güncel; mümessil, Distribütör ve/veya Yetkili Satıcılık Belgelerine veya üretici firma onaylı resmi bir yazıya sahip olma,
  • Şirketi, dernekte temsil edecek kişinin şirketin müşterek veya münferiden imza yetkilisi veya imza yetkilisince yazılı belge ile görevlendirilmiş, şirket ortağı, şirket müdürü.

  3. Yerli Üretici Bayileri için gerekli şartlar:

  • Sektörde aktif olarak yer almak,
  • Şirketi, dernek bazında her anlamda vekil edecek şahsın müşterek veya münferiden imza yetkilisi veya imza yetkilisince yazılı belge ile görevlendirilmiş, şirket ortağı, şirket müdürü olması,
  • Resmi kurumlardan alınmış bir belge beyan etmesi(vergi mükellefi olduğunu belgelemesi)
  • Yerli üreticiden bayisi olduğunu bir yazı ile belgelemek zorundadır.

  4. Yabancı firmalar ve şahıs firmaları için gerekli şartlar:

  • Yabancılara ait şahıs ve tüzel kişi firmalar, Y.K.‘nın onay vermesi halinde derneğe üye olabilir. Y.K. nın oy çoğunluğu tarafından kabul edilmesi halinde yabancı üretici ve şahıslar derneğe üye olabilirler.
  • Yabancı firmaların üyelikleri derneğin toplam üyesinin %20 sini geçemez. Dernek üyeliklerinde azalma olması halinde mevcut yabancı üyelerin üyelik durumları etkilenmeyecektir.
  • Yabancı firmanın gerekli yerlerden tüm yasal izinlerini almış olması gerekir.

  Başvuru kabul şartları:

  • Yukarıda belirtilen şartların varlığı halinde asli üye olmak isteyenler, gerekli belgeler ile birlikte Dernek yetkilileri tarafından üye giriş formunun da doldurulması ile yazılı olarak Dernek Yönetim Kuruluna başvuru yaparlar.
  • Üye olabilmek için ayrıca belirlenen yıllık aidat miktarının ( dönem içerisinde başvuru halinde geriye kalan aylara karşılık gelen miktarın) tamamının ödenmesi gerekmektedir.
  • Derneğe üye olmak isteyen şahıs veya firmanın gerekli şartları taşımasının yanı sıra, dernek Yönetim Kurulu tarafından üyeliğinin tavsiye edilmesi ya da mevcut üyelerden iki üyeden referans olması zorunludur.
  • Adayın, dernek üyeliğine kabul edilebilmesi için dernek yönetim kurulu ¾ (oy birliği olabilir) çoğunlukla karar verir.
  • Üyelik için yapılan başvuruyu, dernek Yönetim Kurulu en fazla 30 gün içinde karara bağlar ve almış olduğu kararı yazılı olarak adaya bildirir. Bu karara karşı dernek Genel Kurul itiraz yoluaçıktır. (ret kararının adaya tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Genel Kurul’a iletilmek üzere Yönetim Kurulu’na sunulması gerekmektedir. )
  • Başvurusu kabul edilemeyen adaylar, başvuru red karar tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe üyelik için yeniden başvuru yapamazlar. Başvuru sadece derneğin bağlı olduğu resmi merkeze yapılır. Değerlendirme yapma yetkisi dernek Yönetim Kuruluna aittir.

  7. MADDE: ASLİ ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLER:

  1. Dernek tüzüğünde belirlenen hükümlere ve Dernek organlarının aldığı kararlara uymak
  2. Yıllık aidatları ve derneğe ait diğer borçları süresinde ödemek
  3. Genel kurulun ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği, mesleki etik ve ilkelere uymak
  4. Derneğe sadakat göstermek
  5. Derneğin amaç ve faaliyet alanlarına uygun davranmak, verilen görevleri yerine getirmek,
  6. Derneğin kalkınmasında gerek maddi gerekse manevi anlamda yardımcı olmak

  8. MADDE: ASLİ ÜYELERİN HAKLARI:

  1. Genel kurula katılmak,
  2. Genel kurulda oy kullanmak Her asli üyenin bir oy hakkı vardır.Üye oyunu genel kurula katılmaya yetkili temsilcisi vasıtasıyla kullanabilir. Oy kullanacak temsilcinin Genel Kurulun ilk toplantısından en az 3 gün öncesinde derneğe yazılı olarak bildirilmesi ve görevlendirme yazısının gönderilmesi gerekmektedir.
  3. Dernek sosyal tesislerinden faydalanmak,
  4. Dernek eğitim, panel, seminer gibi etkinliklere katılmak

  9. MADDE: ASLİ ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

  1. Çıkma
   • Üyeler hiçbir suretle dernekte üye kalmaya zorlanamayacağı gibi, dernek üyeliğinden ayrılmak isteyen üyeler yazılı dilekçelerini Dernek Yönetim Kurulu’na sunmak zorundalar.
   • Yönetim Kuruluna sunulan dilekçe incelendikten sonra hüküm doğurur ve o andan itibaren üyeliği sona erer ve üyelik kayıt defterinden silinmesi ile sonuçlanır. dernekten çıkan veya çıkarılan üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
   • Üyelikten kendi isteği ile çıkan şahıs ya da şirket üyelikten ayrılmasından itibaren 1 yıl geçmesinin ardından yeniden üyelik için başvuru yapabilir.
  2. Çıkarılma
   • Derneğe ait yıllık aidatını 2 dönem üst üste ödememek,
   • Derneğin kuruluş amaç ve faaliyetlerine aykırı hareket etmek, dernek tüzüğüne uygun davranmamak,
   • Genel Kurulda ve Yönetim Kurulunda alınan kararlara aykırı hareket etmek,
   • Dernek sadakat yükümlülüğüne aykırı hareket etmek,
   • Dernek aleyhine eylem ve teşebbüste bulunmak,
  3. Kendiliğinden sona erme
   • Gerçek kişinin ölmesi,
   • Üyelik şartlarının ortadan kalkması,
   • Tüzel kişiliğin sona ermesi (şirketlerin tasfiye sürecine girmiş olması)

  10. MADDE: ONURSAL VE AKADEMİK ÜYELİK:

  Sosyal, Ekonomik ve kültürel alanda etkili olan kişilerden, mesleğin gelişmesine katkı sağlayan ya da dernek adına olumlu faaliyet gösteren gerçek ya da tüzel kişilere Yönetim Kurulunun kararı ile onursal veya akademik üyelik verilebilir. Onursal ve akademik üyelerin yönetim kurulu ve genel kurulda oy hakları bulunmamakla beraber, aidat da ödemezler. Onursal ve akademik üyeler komitelerde faaliyet gösterebilirler.

  11. MADDE: DERNEK ORGANLARI:

  Dernek, 3 temel organdan oluşmaktadır. Bunun dışındaki organların oluşmasına dernek Genel Kurulu/Yönetim Kurulu karar verebilir.

  • Genel Kurul
  • Yönetim Kurulu
  • Denetçiler
  • Diğer organlar
   • Dernek genel sekreterliği
   • Komiteler
   • Dernek Hukuk Birimi

  12. MADDE: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

  1. Dernek organlarını belirlemek ve seçmek.
  2. İhtiyaç halinde Dernek Tüzüğünü değiştirmek.
  3. Dernek faaliyet raporlarını görüşmek.
  4. Yönetim kurulunca hazırlanan dernek bütçesini görüşmek.
  5. Menkul veya gayrimenkul mal satın alma ve mevcut taşınmazlarının satımı, kiraya verilmesi veya dernek yararına tasarrufta bulunulması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
  6. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında dernek şubesi açılıp açılmayacağına karar vermek ve temsilcilerin seçimini yapmak,
  7. Yurt dışında temsilcilik ve yurt dışı haricinde kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılma veya ayrılmaya ve yurt dışındaki dernek temsilcilerinin seçilmesine karar vermek,
  8. Derneğin bir federasyona katılması veya ayrılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek, federasyona katılım halinde en az üç dernek temsilcisi seçmek,
  9. Gerektiğinde derneğin feshine karar vermek, derneğin feshinden sonra dernek adına özgülenmiş menkul ve gayrimenkul malların ne şekilde kullanılacağına karar vermek,
  10. Dernek diğer organlarını denetlemek ve onların haklı sebeplerle görevden alınmasına karar vermek,
  11. Yönetim Kurulunun verdiği üyeliğe kabul ve/veya üyelikten çıkarılma kararlarına ve üyeliği kendiliğinden sona ermiş bulunan üyelerin, üyeliği sona erdirici sebebin tahakkuk etmediğine ilişkin itirazları incelemek ve itiraz mercii olarak kesin kararı vermek,
  12. Dernek adına iktisadi işletme kurulması, feshedilmesi ve diğer işlemlerin yapılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
  13. Dernek adına vakıf kurulması ve/veya feshetmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
  14. Derneğin amacına uygun mesleki ilke ve etik kuralları belirlemek ve gerekli gördüğünde değiştirilmesine karar vermek,

  13. MADDE: GENEL KURULUN ÇALIŞMA USULLERİ:

  Genel kurul; olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

  • Genel Kurulun Olağan Toplanması:
  • Genel Kurulun Olağanüstü Toplanması:
   • Dernek asil üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine ve/veya kurucu asil üyelerin beşinin talebi üzerine Genel Kurul Olağanüstü olarak toplanır.
   • Asil üyelerin, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilmesi için toplanan imzaların noterden tasdikli olmalıdır.
   • Olağanüstü toplantı talebinin Yönetim Kuruluna iletilmesinin ardından 2 ay içerisinde Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantı talebi incelenir ve bu inceleme neticesinde de olağanüstü toplantıya çağrı yapılabilir.
   • Yönetim Kurulu Üyelerin yapmış olduğu olağanüstü toplantı talebini ret ederse bunu gerekçeleri ile açıklamak zorundadır.
   • Yönetim kurulunun vereceği ret kararına karşı üyelerin 1/10 unun alacağı karar ile ret kararının kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içinde Dernek Merkezinin bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesine itiraz edilebilir.

  OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA, SADECE TOPLANTI GÜNDEMİ GÖRÜŞÜLÜR

  • Olağan Genel Kurul toplantısına 6 ay veya daha az bir zaman kala, her ne sebeple olursa olsun Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın veya Yönetim Kurulu’nun üye sayısı, yedek üyelerin de yönetim kuruluna davet edilmesine rağmen salt çoğunluğunu sağlayamaması halinde, toplanacak olan ilk Olağan Genel Kurul’da boş bulunan Dernek Yönetim Kurulu Başkanı veya yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilir, bu durumda seçilecek yeni Başkan veya Yönetim Kurulu’nun görev süreleri, Olağan Seçim Genel Kurul toplantısına kadardır.
  • Yönetim Kurulu Başkanlığının boşalması her ne sebeple olursa olağan genel kurul toplantısına 6 aydan fazla bir süre kala olmuş ise; halinde Yönetim Kurulu bir ay içerisinde ivedi olarak toplanır ancak on beş günden önce toplanamaz. İlk yönetim kuruluna en yaşlı üye başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı olmak isteyen adaylar bir hafta içinde adaylığını yönetim kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu Kendi üyeleri arasından bir Yönetim Kurulu Başkanı seçer. Bu halde Yönetim Kurulu Başkanı’nı toplantıya katılanların salt çoğunluğu belirler. İlk oylamada başkanın seçilememesi halinde ikinci oylama yapılır. İkinci oylamada en çok oy alan aday yönetim kurulu başkanı seçilmiş olur. Bu şekilde seçilen yönetim kurulu başkanının görev süresi ilk olağan genel kurul toplantısına kadardır.
  • Yönetim Kurulu’nun sayısı her ne sebeple olursa olsun salt çoğunluğun altına düşmesi olağan genel kurul toplantısına 6 aydan fazla bir süre kala olmuş ise; Genel Kurul, tüzüğün ilgili maddesine göre bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Bu toplantıda yönetim kurulu üyeleri seçilir. Bu hallerde görevine devam eden yönetim kurulu üyelerinin görevleri olağan Genel Kurula kadar devam eder.

  GENEL KURULA ÇAĞIRILMA:

  • Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılacak olan üyeleri belirler ve Genel Kurul’a katılacak üyelere, en az 15 (onbeş) gün öncesinden, saati, yeri ve gündemi cep telefonlarına mesaj yolu ile gönderilir.
  • Birinci toplantı da çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantıya geçilir. Ancak ikinci toplantının arasında bırakılacak zaman 15 (on beş ) günden az, 60 (atmış) günden fazla olamaz.
  • Toplantı başka bir sebeple geri bırakıldığı takdirde sebebi de belirtilerek tutanağa geçirilir ve Yönetim Kurulunca yeniden Genel Kurul toplantısı yapılması için karar alınarak üyelere duyurulur.
  • Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi halinde ikinci toplantı 6 (altı) aydan sonra yapılır ve Yönetim Kurulu tarafından tekrar G.K. toplantısı yapılması için üyelere duyurulur.
  • Olağan Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

  14. MADDE: GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI VE KARAR ALMA USULLERİ:

  1. Genel Kurul, tüzükte belirlenen usul ve esaslara göre Genel Kurul’ a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır.
  2. Genel Kurul; Tüzük değişikliği, Dernek organlarının haklı sebeplerle görevden alınması ve Derneğin feshinin gerekmesi halinde; dernek üyelerinin üçte ikisinin katılımıyla toplanır.
  3. Şayet çoğunluğun sağlanmadığı durumlarda toplantının ertelenmesi halinde ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmamaktadır.
  4. Tüzük değişikliği veya fesih konusu görüşülecek dahi olsa yönetim ve denetim kurulunun asıl üye sayısının iki katından az olmamak üzere üye katılımı toplantı için yeterlidir.
  5. Genel Kurul’da aksine kararın varlığı söz konusu değilse oylamalar Genel Kurul Divan Başkanlığı öncülüğünde açık olarak yapılır.
  6. Genel Kurul kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır.
  7. Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu Kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.
  8. Genel Kurul Toplantıları, Dernek Merkezi’nin bulunduğu yerde yapılır. Ancak, Yönetim Kurulu Kararı ile toplantı yeri olarak başka bir yer de belirlenebilir.

  15. MADDE: GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ ŞEKLİ:

  1. Dernek Genel Kurul toplantıları; Toplantı öncesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, gün, saat ve yerde yapılır.
  2. Genel Kurula katılacak olan üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen üye isim listesindeki adları karşısına imza atarak toplantıya katılabilirler.
  3. Genel kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir DivanBaşkan’ı, yeteri kadar Başkan Yardımcısı ve bir Kâtip seçilir.
  4. Genel Kurul Toplantısının yönetimi, Genel Kurul Başkanı’na (Divan Başkanı’na) aittir.
  5. Kâtip(ler), toplantıyı tutanak altına alırlar ve bu tutanağı Başkan ve başkan yardımcıları ile birlikte imzalarlar.
  6. Genel Kurul toplantısının bitmesinden sonra, düzenlenen ve imza altına alınan tutanak ile diğer belgeler, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanlığı bu belgeleri yeni seçilen Yönetim Kurulu’na 10 gün içinde teslim eder.
  7. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyelerin oy kullanmaya yetkili temsilcileri oylarını bizzat kullanmak zorundadırlar.
  8. Onursal Üyeler Genel Kurul Toplantıları’na katılabilir; ancak oy kullanamazlar.

  16. MADDE: GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ:

  Olağan Genel Kurul Toplantısında ancak ve ancak önceden belirlenmiş olan gündem maddeleri değerlendirilir ve karara bağlanır. Bazı durumlarda üyelerden gelen gündem önerileri ve teklifleri de değerlendirilir ve karara bağlanır.

  Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ise, sadece toplantıya çağırılmasını gerektiren konu veya konular görüşülür. Gündemde değişiklik yapılamaz ve başka konular görüşülemez. Alınan kararlar kesindir ve itiraz edilemez.

  17. MADDE: YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE YETKİLERİ:

  1. Yönetim Kurulu, Derneğin yürütme ve temsil organıdır.
  2. Yönetim Kurulu, Başkan dâhil 9 (dokuz) asil ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur.
  3. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin seçimi, Genel Kurul tarafından yapılır.
  4. Yönetim Kurulunun seçiminde blok liste yöntemi; gizli oy ve açık sayım yöntemleri kullanılır. Ancak divana tek blok liste sunulması durumunda açık oylama yapılabilir.
  5. Kurula Aday olan kişiler, “Aday Listesi” oluşturmaları ve bu listeyi seçimden en az 15 gün öncesinde ilan etmeleri gerekir.
  6. Hazırlanacak oy pusulalarında seçilecek üye sayısı kadar, asil üye adayı ile yedek üye sayısı kadar aday yer alır.
  7. Seçilecek asil ve yedek üye sayısından az veya fazla isim yazılı pusulalar ve aynı pusulada aynı ismin 2 kez yazılı olması durumunda pusulalar geçersizdir.
  8. Temel yönetim organları için tek oy pusulası düzenlenir.
  9. Bir üye, derneğin yönetim organlarından sadece birine seçilebilme hakkına haizdir.
  10. Genel Kurul’a katılan üyelerin SALT çoğunluğunun oyunu alan liste 4 (dört)yıl için Yönetim Kurulu olarak seçilir.
  11. Oyların eşit olması halinde, ikinci tur oylama yapılır.
  12. İkinci tur oylamada da Eşitliğin bozulmaması halinde Genel Kurulu Başkanı’nın belirleyeceği yöntem ile adaylar arasında kura çekilerek, Başkan ve Yönetim Kurulu seçilir.
  13. Yönetim Kurulu’nda asil üyelerden boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerden birinci sıradaki asıl üyelik için görevlendirilir.
  14. Yönetim Kurulu Başkanlığının boşalması halinde ise, Olağan Genel Kurul toplantısına 6 aydan az bir süre varsa, Yönetim Kurulu kendi aralarında seçim yapar ve bir başkan belirlerler.
  15. Olağan Genel Kurul Toplantısına 6 Aydan daha fazla süre varsa, Yönetim Kurulu Başkanlığının boşaldığı tarihten itibaren 30 gün içinde Yönetim Kurulu yedek üyeleri ile birlikte toplanarak Yönetim Kurulu Asil Üyeleri içinden Yönetim Kurulu Başkanı’nı seçer.
  16. Yönetim Kurulu seçiminin ardından yapacakları ilk toplantıda; üç Başkan Yardımcısı ve bir Sayman seçilir. Ayrıca başkan yardımcılarının görev dağılımlarını yaparlar.
  17. Bir kere seçilen Yönetim Kurulu Başkanı bir dönem için daha seçilebilir. Ancak 3 dönem üst üste başkanlık yapamaz. (bir başkan 2 dönem üst üste Yönetim Kurulu başkanı olabilir)
  18. Bir dönem aradan sonra eski Başkan’ın yeniden seçilmesi mümkündür. Ayrıca görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Başkanı oy hakkı olmamak üzere bir seçim dönemi boyunca Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.
  19. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde sınırlama yoktur. Üst üste yönetim Kuruluna üye olarak seçilebilirler.
  20. Yönetim Kurulu zorunlu haller dışında bir yılda en az 6 (altı) kez olağan şekilde toplanır.
  21. Her yönetim kurulu toplantısının sonunda bir sonraki toplantı tarihi belirlenir ve yönetim kurulu o tarihte tekrar toplanır.
  22. Yönetim Kurulu, Başkan veya 5 (beş) Yönetim Kurulu Üyesinin isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.
  23. Yönetim Kurulu toplantıları salt çoğunluk ile yapılır.
  24. Üyeler, bir takvim yılı içerisinde mazeretsiz olarak üç defa toplantıya katılmaz ise Yönetim Kurulu toplantılara katılmayan üyenin Yönetim Kurulu Üyeliğini sonlandırabilir. Azledilen kurul üyesinin yerine Yönetim Kurulu’nun toplantıya katılanların oy çokluğu ile seçeceği yedek üye asil üyelik için görevlendirilir.
  25. Azledilen Üyeler sadece Yönetim Kurulu’ndan ayrılmış sayılırlar, dernek ile olan üyelikleri devam eder.
  26. Yönetim Kurulu kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır.

  YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREVLERİ;

  1. Derneğin manevi ve tüzel kişiliğini temsil etmek,
  2. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sosyal ticari ve kültürel ilişkiler kurmak ve bu alanda derneğin amacına uygun hareket ederek sosyalleşmeyi sağlamak,
  3. Dernek üyeleri arasındaki ilişkileri pekiştirmek,
  4. Gerekli gördüğü hallerde kurulları toplantıya çağırmak,
  5. Yönetim Kurulu Başkanı, Dernekle ilgili her türlü faaliyet ve çalışmadan birinci derecede sorumludur.

  BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ;

  Dernek idaresi ile ilgili olan her konuda Başkana yardım etmek. Ayrıca aralarındaki görev dağılımı doğrultusunda kendilerine verilen işleri yapmakla beraber belirli dönemlerde kendisine dernek ile alakalı yapılan işleri rapor etmek.

  SAYMANIN GÖREVLERİ;

  1. Derneğin mali hesaplarını tutmak.
  2. Harcamaların bütçeye uygunluğunu denetlemek.
  3. Derneğin muhasebe defterlerini düzenlemek ve muhafaza etmek.
  4. Mali anlamda dernek yararına ilişkin işlemlerde bulunmak.

  18. MADDE: DENETİM KURULUNUN YAPISI VE YETKİLERİ:

  1. Genel Kurul; Denetim Kurulu için 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üye seçer.
  2. Denetim Kurulu tarafından yapılan seçiminin ardından denetim kurulu yapacağı ilk toplantıda bir başkan seçer ve üyelerin görev dağılımını yapar.

  Denetim Kurulunun Görevi;

  1. Derneğin, Tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konularına uygun faaliyet gösterip göstermediğini,
  2. Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun tutulup tutulmadığını,
  3. Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetim yapmak ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurula sunmak,
  4. Denetim Kurulu üyelerinin talebi halinde, Dernek yetkililerinin her türlü bilgi, belge ve kayıtları göstermesi ve vermesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğini yerine getirmesi zorunludur.
  5. Denetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, Genel Kurul’da aldığı oy sırasına göre ilk sırada yer alan yedek üye asıl üye olarak Denetim Kurulunda yer alır.

  19. MADDE: DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI:

  Aşağıda maddeler halinde sayılan eylemler ile bu eylemlerin yapılmasını desteklemek, kolaylaştırmak veya övmek dernek suçudur.

  Disiplin cezaları;

  Dernek üyelerinden, Tüzüğe, Genel Kurul kararlarına ve ilgili yönetmeliklere aykırı hareketlerde bulunanlar ile; Dernek ile ilgili konularda kasten ya da ihmal göstermek suretiyle Derneği maddi ya da manevi zarara uğratmış olan üyelere verilir.

  Hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılan üye, yöneltilen suçla ilgili karar kesinleşene kadar bu yüzden suçlanamaz ve üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz.

  Disiplin suçu oluşturan eylemler öğrenilme tarihinden itibaren (6) altı ay, eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren (2) iki yıl içinde herhangi bir disiplin soruşturmasına konu edilmediği takdirde disiplin cezaları bakımından zamanaşımına uğrar.

  • Uyarma cezasını gerektirecek eylem ve davranışlar:
   1. Dernek üyelerinin kişilik haklarına saldırıda bulunmak.
   2. Dernek çalışmalarında dernek üyelerine karşı sözlü saldırılarda bulunmak.
  • Kınama cezasını gerektirecek eylem ve davranışlar:
   1. Yetkili ve görevli organ ve kurulların, yasa ve tüzük kurallarına uygun olarak verdikleri görevleri mazeretsiz olarak yapmamak ve yapılmasına engel olmak,
   2. Dernek kararlarını, konuşmalarını ve derneğin bilgi ve belgelerini açıklanmaması gereken mecralarda açıklamak,
   3. Dernek mallarına kasıtlı olarak zarar vermek,
   4. Genel ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunarak Derneğin ve sektörün onurunu zedelemek,
   5. Derneğin yetkili kurullarının çalışmalarına engel olmak, Tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun yapılan itirazlar dışında kurulların çalışmalarını bozmak ve bozmak amacı ile her türlü eylemde bulunmak.
  • Kesin Çıkarma cezası gerektirecek eylem ve davranışlar:
   1. Dernek çalışmalarında dernek üyelerine karşı etkili eylemde bulunmak.
   2. Dernek adına aldığı görev ve yetkileri kötüye kullanmak.
   3. Derneğin parasını veya mallarını zimmetine geçirmek. (cezai soruşturma hali saklıdır.)
   4. Dernek üyelerinden birine karşı aleni olarak hakaret, tehdit ve benzeri sözler sarf etmek

  20. MADDE: DİSİPLİN SORUŞTURMALARININ YAPILMASI USULÜ:

  1. Tüzük uyarınca disiplin suçu sayılan eylemlerden en az birinin gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında şikâyette bulunulan üye, Yönetim Kurulu kararıyla Mesleki Etik Kurulu’na sevk edilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Mesleki Etik Kurulu’na sevk ile birlikte ilgili üye hakkında tedbir kararı da alabilir.
  2. Mesleki etik Kurulu kendisine sevk edilen üyenin iddia olunan eylemle ilgili savunmasını almadan hakkında karar veremez.
  3. Etik Kurulu gerekli soruşturmayı yaptıktan sonra, üye hakkında disiplin cezası verilmesine ya da üyelikten çıkarma kararı verilmesine yönelik raporu hazırlar ve Yönetim Kuruluna yazılı olarak sunar.
  4. Hakkında soruşturma yapılan üyenin kendisine verilen süre içerisinde yazılı savunma vermemesi halinde ikinci kez mesleki etik kurulu tarafından kesin süre verilir. Üye kendisine verilen kesin süre içerisinde yazılı savunmasını bildirmez ise, savunma alınmaksızın hakkında rapor düzenlenir.
  5. Etik Kurulunda hakkında soruşturma yapılan üyenin yazılı savunma sunma hakkı yanında Kurul ‘da sözlü olarak savunma yapma hakkı da vardır.
  6. Mesleki Etik Kurulu tarafından hakkında disiplin cezası ya da üyelikten çıkarılması istenen üyeye savunmasını yapması için çağrı kâğıdı gönderilir ve 15 gün süre verilir. Özellikle sözlü savunma yapması için davet edilmeyen üye, yazılı olarak da savunmasını Kurula iletebilir. İlgilinin savunmasını süresinde sunmaması halinde kendisine savunmasını hazırlamak ve sunmak üzere 15 güne kadar ek kesin süre verilebilir. Bu sürede de savunmasını yapmayanlar haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar.
  7. Savunmaya çağırma Kurul Başkanlığı’nca yazı ile yapılır. Gönderilecek çağrı yazısında savunması istenen eylem açıkça belirtilmek zorundadır.
  8. Kurul, kendilerine gönderilen işleri 6 ay içinde karara bağlamak zorundadır. Bu süre içinde sonuçlandırılamayan işler için gerekçesi gösterilerek Yönetim Kurulu’ndan her defasında en fazla 1 ‘er aylık olmak üzere 2 kez süre istenebilir.
  9. Cezalandırılması veya dernek üyeliğinden çıkarılması istenen üye aynı zamanda Mesleki Etik Kurulu’nun üyesi ise, hakkındaki soruşturmayı yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye tarafından yapılır.
  10. Üyelerin cezalandırılmasında veya dernek üyeliğinden çıkarılmasında son kararı Yönetim Kurulu verir. Yönetim Kurulunun Kararlarına karşı 1 (bir) ay içerisinde Genel Kurula itiraz edilebilir. Bu itiraz kararın hüküm sonuçlarını durdurmaz.

  21. MADDE: YÖNETİM KURULUNUN VERECEĞİ DİSİPLİN CEZALARI:

  1. UYARMA:İlgili üyeye uyarma cezası gerektiren davranışının uygunsuz görüldüğünün yazıyla bildirilmesidir.
  2. KINAMA:Bir üyenin davranışının kusurlu olduğunun kendisine ve tüm üyelere bildirilmesidir.
  3. DERNEK ÜYELİĞİNDEN KESİN ÇIKARMA: Üyenin süresiz olarak dernekten çıkarılarak Üye defterinden kaydının silinmesidir.
   • Disiplin cezası verilen üye kararın kesinleşmesinden itibaren 2 (iki) yıl içerisinde hakkında yeniden disiplin cezasına hükmedilmesi halinde, üye hakkında bir üst derecede ceza uygulanır.
   • Kınama cezası alanlar 1 yıl süre ile Yönetim, Denetleme ve Mesleki Etik Kurulu üyeliklerine seçilemezler, seçilmişlerse görevlerinden alınırlar.
   • Kınama cezası üyenin yazılı bulunduğu üye kayıt defterine işlenir.
   • Kesin Çıkarma cezası alan üyenin adı üye kayıt defterinden silinir, varsa kimlik kartları geri alınır. Adı Genel Sekreterlikçe bütün üyelere bildirilir.
   • Yönetim Kurulu disiplin cezaları ve üyelikten çıkarma kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile verir.
   • Yönetim Kurulu’nca verilen kararlar, ilgililere tebliğ edilmek ve gereğini yapmak üzere Genel Sekreterliğe gönderilir.

  YÖNETİM KURULU DİSİPLİN KARARLARINA İTİRAZ:

  1. Yönetim Kurulu’nun Disiplin kararlarına karşı Genel Kurul’da itiraz edilebilir. İtirazlar Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülür.
  2. Hakkında, disiplin cezası verilen üye cezaya karşı itirazını Yönetim Kurulu kararının kendisine tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde yazılı olarak Yönetim Kurulu’na sunmak zorundadır. İtirazın süresinde yapılmasının ardından Yönetim Kurulu, itirazı Genel Kurul gündemine alır.
  3. Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun Disiplin kararını değiştirebilir, tamamen ortadan kaldırabilir veya üye hakkındaki soruşturmayı genişletebilir.
  4. Dernek, Kurul ve organlarının disiplin cezası kararlarına karşı, ilgilinin yasalara ve tüzüğe uygun itiraz hakkı saklıdır. Bu hak sınırlandırılamaz.
  5. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu süre içerisinde derneğe olan birikmiş aidat ve diğer borçlarını ödemek zorundadır.

  22. MADDE: MESLEKİ ETİK KURULU:

  Görev ve Yetkileri;

  Mesleki Etik Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından oy çokluğu ile 4 yıl için, seçilecek 3 (üç) asil ve 2 (iki) yedek üyeden oluşur. Mesleki Etik Kurulu asil üyeleri arasında yapılacak ilk toplantıda, üyeler, kendi aralarından bir başkan seçerler ve kendi aralarında görev dağılımı yaparlar.

  1. Tüzüğün ilgili Maddelerinde belirtilen şartlara göre, Yönetim Kurulu tarafından kendilerine tevdi edilen konuları görüşerek almış oldukları kararı yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirmek,
  2. Dernek üyelerinin birbirleri arasında çıkan çalışma konularıyla alakalı anlaşmazlıkları ile ilgili şikâyetlerini tetkik etmek. Gerekirse tarafları toplantıya davet ederek şikâyet ve savunmalarını dinlemek,
  3. Anlaşmazlık yaşayan üyeleri öncelikle uzlaştırmaya çalışmak, uzlaşma sağlanamadığı takdirde tavsiye kararı ile birlikte Yönetim Kurulu’na bildirmek,
  4. Üçüncü şahısların Dernek üyeleri hakkındaki şikâyetlerini incelemek; yapılan tetkik sonunda şikâyet edilen üye hakkında; uyarma, kınama veya üyelikten kesin çıkarmaya yönelik tavsiye kararı alarak, yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirmek. Yapılan tetkikin sonunda şikâyetin gayri ciddi ve delilsiz olması durumunda soruşturmaya yer olmadığına dair karar vermek ve bu kararı Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek,

  Çalışma usulleri;

  1. Mesleki Etik Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır.
  2. Mesleki Etik Kurulu üyeleri yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarında kendi haklarındaki konuların görüşülmesi esnasında görüşmelere ve kararlara katılamazlar. Ve oy kullanamazlar.
  3. Mesleki Etik Kurulu en az 2 üyenin katılımı ile toplanabilir.
  4. Mesleki Etik Kurulu’nun aldığı kararlar tavsiye kararı niteliğindedir. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadıkça hiçbir icra kabiliyeti yoktur. Ancak yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra uygulanabilir

  23. MADDE: DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI:

  Aşağıda maddeler halinde sayılan tutum, davranış ve eylemler ile bunların yapılmasını desteklemek, kolaylaştırmak ve övmek dernek suçudur.

  Disiplin cezaları; Dernek üyelerinden, Tüzüğe, Genel Kurul kararlarına ve ilgili yönetmeliklere aykırı hareketlerde bulunanlar ile; Dernek ile ilgili konularda kasten ya da ihmal göstermek suretiyle Derneği maddi ya da manevi zarara uğratmış olanlara verilir.

  Hakkında kovuşturma açılmış üye, yöneltilen suçla ilgili karar kesinleşene kadar Yönetim Kuruluna sevk edilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz.

  Disiplin suçu oluşturan eylemler öğrenilme tarihinden itibaren (6) altı ay, eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren (1) bir yıl içinde herhangi bir disiplin soruşturmasına konu edilmediği takdirde disiplin cezaları bakımından zamanaşımına uğrar.

  • Uyarma cezasını gerektirecek eylem ve davranışlar:
   1. Dernek üyelerinin kişilik haklarına saldırıda bulunmak.
   2. Dernek çalışmalarında dernek üyelerine karşı sözlü saldırılarda bulunmak.
  • Kınama cezasını gerektirecek eylem ve davranışlar:
   1. Yetkili ve görevli organ ve kurulların, yasa ve tüzük kurallarına uygun olarak verdikleri görevleri mazeretsiz olarak yapmamak veya başkasının yapmasına engel olmak
   2. Dernek kararlarını, konuşmalarını ve derneğin bilgi ve belgelerini açıklamak.
   3. Dernek mallarına kasıtlı olarak zarar vermek.
   4. Genel ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunarak Derneğin ve sektörün onurunu zedelemek.
   5. Derneğin yetkili kurullarının çalışmalarına engel olmak, bozmak ve bozmak amacı ile her türlü eylemde bulunmak. (yetkili organlara ve kişilere karşı Tüzüğe uygun itirazlar hariç)
  • Kesin Çıkarma cezası gerektirecek eylem ve davranışlar:
   1. Dernek adına aldığı görev ve yetkileri kötüye kullanmak.
   2. Dernek çalışmalarında dernek üyelerine karşı fiili saldırıda bulunmak.
   3. Derneğin parasını veya mallarını zimmetine geçirmek. (cezai soruşturma hali saklıdır.)
   4. Hangi unvana sahip olursa olsun Dernek üyelerinden birine karşı aleni olarak hakaret ve tehdit içeren sözler söylemek.

  24. MADDE: DİSİPLİN SORUŞTURMALARININ YAPILMASI USULÜ:

  1. Yukarıda sayılı durumlardan en az birinin oluşması halinde, ilgili üye, Yönetim Kurulu kararıyla Mesleki Etik Kurulu’na sevk edilir. Sevk ile birlikte Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde ilgili üye hakkında tedbir kararı da alabilir.
  2. Mesleki Etik Kurulu, kendisine tevdi edilen konu hakkında, ilgili üyenin yazılı savunmasını istemek zorundadır.
  3. Etik Kurulu gerekli soruşturmayı yaptıktan sonra, üye hakkında disiplin cezası verilmesine ya da üyelikten çıkarma kararı verilmesine yönelik bir rapor hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar.
  4. Hakkında soruşturma yapılan üyenin yazılı savunma vermemesi soruşturma süresinin uzamasına neden olmamalıdır. Üyeye verilen süre içerinde yazılı savunmasını bildirmez ise, savunma alınmaksızın rapor düzenlenir.
  5. Etik Kurulunda hakkında soruşturma yapılan üyenin yazılı savunma sunma hakkı yanında Kurul ‘da sözlü olarak savunma yapma hakkı da vardır.
  6. Mesleki Etik Kurulu tarafından hakkında disiplin cezası ya da üyelikten çıkarılması istenen üyeye savunmasını yapması için çağrı kâğıdı gönderilir ve 15 gün süre verilir. Özellikle sözlü savunma yapması için davet edilmeyen üye, yazılı olarak da savunmasını Kurula iletebilir. İlgilinin mazeretinin olması halinde savunma hazırlamak ve sunmak üzere 15 güne kadar ek süre verilebilir. Bu sürede de savunmasını yapmayanlar haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılırlar.
  7. Savunmaya çağırma Kurul Başkanlığı’nca yazı ile yapılır. Gönderilecek çağrı yazısında savunması istenen eylem açıkça belirtilmek zorundadır.
  8. Kurul, kendilerine gönderilen işleri 6 ay içinde karara bağlamak zorundadır. Bu süre içinde sonuçlandırılamayan işler için gerekçesi gösterilerek Yönetim Kurulu’ndan en fazla 1 ‘er aylık olmak üzere 2 ay ek süre istenebilir.
  9. Cezalandırılması veya dernek üyeliğinden çıkarılması istenen üye aynı zamanda Mesleki Etik Kurulu’nun üyesi ise, cezalandırma veya üyelikten çıkarılma istemi görüşülürken bu üye oy kullanamaz. Oyların eşitliği halinde Mesleki Etik Kurulu Başkanı’nın oyu iki oy sayılır.
  10. Genel kurul üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

  25. MADDE: KOMİTELER:

  Derneğin başlıca komiteleri; Üreticiler, Fuar, Yerli üretici bayileri, İthalatçılar, Yazılı ve Görsel Basın, Satış Sonrası Hizmetler’dir. Yönetim Kurulu, bu komitelere ek olarak yeni komiteler belirleyebilir ya da var olan komiteyi revize edebilir.

  Komitelerde görev alacak kişiler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve kendilerine Genel Sekreterlik tarafından davet mektubu gönderilir. Ayrıca, Genel Sekreterlik tarafından üyelere yapılacak duyurularla komitelerde görev almak isteyenler tespit edilir ve Yönetim Kurulu onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan üyeler ilgili komitede görev alır.

  Komitelerde Dernek üyesi olmayan uzman kişiler de görevlendirilebilir. Kurulan komiteler Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışırlar. Bununla birlikte komiteler, hem Yönetim Kurulu’na hem de Genel Sekreterlik’ e görüş sunarlar.

  Yönetim Kurulu, komitelere yetki ve sorumluluk verebilir.

  Yönetim Kurulu, komite üyelerini toplantıya katılanlarının salt çoğunluğu ile görevlerinden azledebilir.

  Komiteler, 24.Maddedeki Usul ve Esaslara göre faaliyet gösterirler.

  Yönetim Kurulu Başkanı herhangi bir komitede görev alabileceği gibi, tüm komitelerin toplantılarına katılarak, görüş bildirebilir. Ancak, asil üyesi olmadığı komitelerde oy hakkı yoktur.p

  26. MADDE: KOMİTELERİN ÇALIŞMA ESASLARI:

  1. KOMİTE ÜYELİK ŞARTLARI VE ÜYELİK SEÇİMİ
   1. Tüm Komitelere üye adayı olabilmek için; Dernek üyesi bir firmanın Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket Ortağı, Şirket Müdürü veya şirket ücret bordrosuna kayıtlı personeli ya da TAMDER’in Onursal/ Akademik Üyesi olmak gerekir.
   2. Madde 1‘de yazılı şartları taşıyan herhangi bir kişi Tüm Komitelere üyelik başvurusunda bulunabilir veya Yönetim Kurulu üyeleri tarafından aday gösterilebilir.
   3. Üye adaylık başvuruları Dernek Genel Sekreterliği’ne yazılı bildirim (faks, e-posta ve/veya taahhütlü posta gönderimi ya da elden tebliğ) yoluyla yapılır.
   4. Dernek üyesi olmayan uzman kişiler de Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Tüm Komitelerde görevlendirilmek üzere aday gösterilebilir.
   5. Komite üyeleri, başvuruda bulunan ve/veya aday gösterilen kişiler arasından ve Yönetim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile seçilir.
  2. KOMİTELERİN YAPISI, İŞLEYİŞ USULÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI
   1. 1. Tüm Komiteler, en az üç (3) üyeden oluşur ve üye sayısı çift sayı olamaz.
   2. Tüm Komitelerin toplantı ve çalışmalarının koordine edilmesi, işlerin düzenli olarak ve aksamadan yürütülebilmesi için; Komiteler seçimlerinde sonra yapacakları ilk toplantılarında bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçerler.
   3. Tüm Komiteler, 3 ayda bir olağan şekilde toplanmak zorundadırlar. İlgili yılın ilk Komite toplantısı, en geç Mart ayının son günü mesai bitimine kadar yapılmak zorundadır.
   4. Tüm Komitelerin üyeleri, toplantı tarihlerini ve gündemlerini 4. Madde ‘de belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla kendileri belirler.
   5. Tüm Komitelerin, ilk toplantılarında çalışma alanlarını ve yıllık faaliyet planlarını belirleyip, Bu faaliyetler ile ilgili tahmini bütçelerini yaparlar. Komitelerin yıllık bütçeleri Yönetim Kurulu onayına sunulur. Tüm Komiteleri, Yönetim Kurulu onayını müteakiben, belirlenen bütçe içerisinde kalmak kaydıyla sorumluluk alanında tam yetkilidir.
   6. Komite toplantıları, TAMDER Dernek Merkezi öncelikli olmak üzere istenilen herhangi bir yerde; gerekirse internet araçları üzerinden sanal ortamda ve/veya e-posta yazışmaları yoluyla gerçekleştirebilir.
   7. Tüm Komitelerin toplantılarında, Dernek Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcısı veya bu kişilerden en az birinin de hazır bulunması gerekir.
   8. Tüm Komiteler, “Karar Defteri” tutmak zorunda olup; Komite üyeleri her toplantıda görüşülen gündem maddelerini ve bunlara istinaden alınan kararları bu Karar Defteri’ne işleyerek imza altına almakla yükümlüdürler.
   9. Tüm Komiteler tarafından alınan kararlar, toplantıyı müteakip en geç otuz (30) iş günü içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak (faks, e-posta ve/veya taahhütlü posta gönderimi ya da elden tebliğ yoluyla) bildirilir.
  3. TOPLANMA ŞEKLİ VE OY HAKKI
   1. 1. Tüm Komiteler, Komite üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
   2. Tüm Komiteler, tüm kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
   3. Tüm Komiteler, her üyenin bir (1) oy hakkı vardır.
  4. MEVCUT ÜYELİKLERİN SONA ERMESİ
   1. TAMDER üyeleri, Dernek Genel Sekreterliği’ne yapacakları yazılı bir başvuru (faks, e-posta ve/veya taahhütlü posta gönderimi ya da elden tebliğ yolu) ile üyelikten istifalarını isteyebilir.
   2. Dernek Genel Sekreterliği’ne ulaşan istifa dilekçeleri, dilekçenin kurula ulaşmasının ardından yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında gündeme alınır. İstifası Yönetim Kurulu’nun oy çokluğu ile kabul edilen üyelere Dernek Genel Sekreterliği tarafından en geç beş (5) iş günü içerisinde yazılı bildirim (faks, e-posta ve/veya taahhütlü posta gönderimi ya da elden tebliğ yoluyla) yapılmasının ardından üyelik sona erer.
   3. Yönetim Kurulu tarafından istifa başvurusu kabul edilmeyen üyeler, yerlerine yeni bir üye seçilinceye dek görevlerine devam etmekle yükümlüdür.
   4. TAMDER üyelerinden herhangi biri geçerli bir mazeret göstermeksizin ve bu hususu Dernek Genel Sekreterliği yazılı olarak (faks, e-posta ve/veya taahhütlü posta gönderimi ya da elden tebliğ yoluyla) iletmeksizin üst üste iki komite toplantısına katılmazsa; ilgili Komite üyeliği Yönetim Kurulu kararıyla düşürülebilir.

  27. MADDE: GENEL SEKRETERLİK:

  Genel Sekreterlik, Derneğin sevk, idare ve kurumsal yönetiminden sorumludur. Görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

  28. MADDE: GENEL KURUL TOPLANTISI VE ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

  Dernekler; İlk Genel Kurul’un yapılmasının ardından 30 (otuz) gün içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin listesinin Mülki idare Amirliği’ne bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tabidir.

  29. MADDE: GİRİŞ AİDATI VE YILLIK AİDAT:

  1. Üyeliğe Giriş aidat miktarı yerli veya yabancı gözetmeksizin 2.500 TL olup; Üyelik başvurusu sonrasında ödenmiş olması zorunludur. Artışlar her yıl Y.K. tarafından belirlenecektir.
  2. Üyeler giriş aidatı ödenmesinden ayrı olarak her yıl belirlenen miktardaki aidatı da ödemek zorundadırlar. Yıllık aidat miktarı 1200 TL’dir. Giriş aidatından sonra yıllık aidatın da ödenmesi gerekmektedir. Artışlar her yıl Y.K. tarafından belirlenecektir.
  3. Yıllık aidatlar derneğin belirlediği banka hesabına her yılın Şubat ayının sonuna kadar ödenmek zorundadır. Aidat miktarları Yönetim Kurulunca azaltılabilir veya artırılabilir.
  4. Dernekten çıkan veya çıkartılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. (üye olarak bulunduğu aylara ilişkin)
  5. Onursal/ Akademik üyelerin ödenti ödeme yükümlülükleri yoktur.

  30. MADDE: DERNEĞİN DENETİM ŞEKLİ:

  1. Derneğin, tüzükte gösterilen amaçları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadığını T.C. İçişleri Bakanı veya Mülki Amiri tarafından denetlenir.
  2. Derneğin denetimlerinde kolluk kuvveti mensupları görevlendirilemez. İçişleri Bakanlığı ve Mülki idare Amirliği’nin yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde yapılır. Bu denetimler en az 24 (yirmi dört) saat önce derneğe bildirilir.
  3. Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek, her türlü, bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

  31. MADDE: DERNEĞIN GELİRLERİ:

  Dernek gelirleri, üyelerin ödemek zorunda oldukları üyeliğe kabul aidatı ve yıllık aidatlar ile Dernek faaliyetleri sonucunda veya Dernek malvarlığından elde edilen gelirler, bağışlar ve yardımlardan oluşur.

  Dernek gelir kaynakları şunlardır:

  1. Üye aidatı: Üye giriş aidatı, yıllık üye aidatı
  2. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
  3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Derneğe yaptıkları bağışlar ve ayni yardımlar,
  4. Dernekçe yapılan çeşitli sosyal faaliyetlerden (Balo, yemek, çay, yurt içi ve yurtdışı geziler vb.) elde edilen gelirler,
  5. Dernek mal varlığından elde edilen gelirler,
  6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği iktisadi işletme ve ticari faaliyetten sağlanacak gelirler,
  7. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
  8. Diğer gelirler.

  32. MADDE: DEFTER VE KAYITLAR:

  Dernek, işletme hesabına göre tutulması gerekli olan tüm defterleri bilanço usulüne göre tutmak zorundadır.

  Tutulan defterlerin: Dernek Müdürlüğü biriminden veya Noterden onaylı olması zorunludur. Bu defterler tüm sayfaları bitene kadar kullanılmaya devam edilir. Dernek defterleri için ara tasdik işlemi yapmaya gerek yoktur. Ancak, bilanço usulüne göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterler, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmelidir.

  Noter tasdikli defterler Olağan Genel Kurul Toplantısı beklenmeden her yıl bir ay içerisinde tüm üyelere yazılı (faks, e-posta ve/veya taahhütlü posta gönderimi ya da elden tebliğ) olarak gönderilir.

  Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre defter tutarlar.

  Bilanço esasına göre tutulacak defterler şunlardır:

  1. Karar Defteri
  2. Üye Kayıt Defteri
  3. Evrak Kayıt Defteri
  4. Alındı Belgesi Defteri
  5. Yevmiye Defteri Büyük Defter Envanter Defteri

  Bu defterlerin tutulması ve kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

  33. MADDE: DERNEĞIN GELİR VE GİDER BELGELERİ:

  Dernek giderleri dernek sekreterliği tarafından belirtilecek olan Hesap numarasına gönderilir. Bir anlaşmazlık çıkması halinde banka dekontları delil yerine geçer. Elden para tahsil edildiği taktirde makbuz evrakı ödenen üyeye teslim edilir.

  Dernek giderleri ise, makbuz karşılığında yapılır. Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Gider Pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlemek zorundadır.

  Dernek, tarafından kişi, kurum ve kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

  34. MADDE: ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI VE KONTROLÜ:

  Alındı ve teslim belgelerine; Ç,Ğ,İ,Ö,Ş ve Ü harfleri kullanılmamak şartıyla ve bu belgelerin her birine ayrı ayrı A harfinden başlayarak Z harfi dâhil olmak üzere alfabetik sıraya uygun seri numarası verilir.

  Alındı ve teslim belgelerinin her serisine 0000001’den başlayarak 1000000’e kadar (1000000 dâhil) sıra numarası verilir.

  Bastırılacak alındı ve teslim belgelerinin seri ve sıra numarası ile adetleri, A serisi ve 0000001 sıra numarasından başlamak üzere Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Alındı ve teslim belgelerinin her birisinin seri ve sıra numaralarının birbirini takip etmesi zorunludur.

  Alındı ve teslim belgelerinin bastırılması dernek Yönetim Kurulu Başkanı veya Sayman üyesi tarafından yazılı olarak ilgili basımevinden istenir. Bu yazıda konu ile ilgili Yönetim Kurulu kararının tarih ve sayısı, bastırılmak istenen belgelerin seri ve sıra numaraları ile cilt adetleri belirtilir.

  Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığı ile yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerlerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

  Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, Sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaanın sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

  Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığı ile yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının, 15 (on beş) gün içinde basımevleri tarafından Mülki İdare Amirliği’ne bildirilmesi zorunludur.

  35. MADDE: YETKİ BELGELERİ:

  Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesinde ayrıca hangi tarihler arasında yetkili olduğunun da yazılması gerekir. Düzenlenen yetki belgesi üç nüsha olarak düzenlenir ve Dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yetki Belgelerinin birer örneği, Dernek Birimlerine gönderilir.

  Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin Dernek Birimleri ’ne verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernek Birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.

  Yetki belgelerinin süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen Yönetim Kurulunun, bir önceki dönem yetki belgelerini, birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Dernek Yönetim Kurulu’na 10 gün içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu Kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanınca, 15 (on beş) gün içerisinde Dernekler Birimleri ‘ne bildirilir.

  36. MADDE: DERNEĞİN TAŞINMAZ MAL EDİNMESİ:

  Dernek Genel Kurulunun yetki vermesi şartıyla Yönetim Kurulu taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz malları satabilir. Dernek adına edinilen taşınmazlar, tapuya tescil edilmesinden itibaren 1 (bir) ay içinde Mülki idare Amirliği’ne bildirim yapılması zorunludur.

  37. MADDE: DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

  Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim kurulu ya da bağımsız Denetim kuruluşlarınca Denetim yapılması Denetim Kurulunun yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.

  Denetim kurulu tarafından en az yılda bir defa olmak üzere, Derneğin denetimi yapılır, bunun yanında Genel Kurul ya da Yönetim Kurulu gerek gördüğü hallerde dernek denetimi yapabileceği gibi, bağımsız bir denetim kuruluna da dernek denetimini yaptırabilir.

  38. MADDE: TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLME USULÜ:

  • Dernek tüzüğü, Genel Kurul Kararı ile yapılabilir.
  • Genel kurulda tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğunun bulunması gerekmektedir.
  • 2/3 oranında çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı ertelenebilir ve 2. Toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak 2. Toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve Denetim kurulu üye tam sayılarından az olamaz.
  • Tüzük değişikliği yapılabilmesi için toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı olan üyelerin 2/3 oyu gereklidir.
  • Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık usulde yapılır.

  39. MADDE: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

  Dernek gerekli tüm işlemlerin yapılması ve ihtiyaçlarını karşılamak için tüzük tarafından belirlenen yetkililer tarafından gerekli borçlanmaları yapabilir ve gerektiğinde bankadan kredi de kullanabilir. Derneği ekonomik anlamda zarara uğratacak hiçbir işlem yapılamaz.

  40. MADDE: DERNEĞİN FESHİ:

  1. Genel Kurul tarafından her zaman için Derneğin feshine karar verebilir. Ancak fesih kararı verilebilmesi için; Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması ve toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 2/3 tarafından derneğin feshi yönünde oy kullanılmış olması gerekir.
  2. Fesih için toplanacak Genel Kurulda Çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı ertelenebilir. İkinci kez toplanan Genel Kurul toplantısında artık çoğunluk aranmaz.
  3. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz. Toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün çoğunluğu ile karar verilir.
  4. Genel Kurul tarafından Derneğin Feshine karar verilmesinin ardından 5 (beş) gün içerisinde o yerin en büyük Mülki İdare Amirliği’ne feshin bildirilmesi gerekir.

  41. MADDE: DERNEĞİN TASFİYESİ:

  Genel Kurulca derneğin feshine karar verilmesi tasfiye kurulu tarafından yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren hemen başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “TASFİYE HALİNDE TÜM AĞAÇ İŞLEME MAKİNECİLERİ DERNEĞİ ” ibaresi kullanılır.

  Tasfiye Kurulu, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini sonuna kadar yasalara uygun olarak tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

  Tasfiye Kurulu, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak, varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.

  Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye raporuna yazılmak zorundadır. Tasfiye işlemleri, Mülki İdare Amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 (üç) ay içinde tamamlanır.

  Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tasfiye Kurulu tarafından tasfiye işleminin Dernek Merkezi’nin bulunduğu yerin Mülki İdare Amirliği’ne 7 (yedi) gün içinde bir yazı ile bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

  Derneğin defter ve belgelerinin Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri tarafından saklaması gerekir. Bu görev, Yönetim Kurulu Üyelerinden birine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi tasfiyeden itibaren 5 (beş) yıldır.

  42. MADDE: MESLEK İLKELERİ VE ETİK KURALLARI:

  Mesleği ile ilgili yasa, kural ve standartları öğrenir, izler ve onlara uyarlar,

  Sahip oldukları mesleki bilgi, beceri ve deneyimleri, kişisel ve kurumsal çıkarlara zarar vermeksizin paylaşabilirler. Bireylere ve kurumlara ilişkin özel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına özen gösterirler.

  Bağlı olduğu yükümlülüklere, sözleşmelere ve taahhütlerine uyarlar,

  Yolsuzluk veya başkaca dürüst olmayan işlerle alakadar olduğundan kuşku duyduğu kişi ve kurumlarla iş birliğine girmezler.

  1. Toplumsal Yükümlülükler
   1. Kendi çıkarlarını ve müşterilerinin çıkarlarını, hiçbir zaman toplum çıkarının üstünde görmez, Kamuya yapılan açıklamalarda yansız ve dürüst olurlar,
   2. Toplumun, ağaç işleme makine ve yan sanayisi, ağaç işleme teknolojileri ve bunların doğuracağı sonuçlar hakkında aydınlanması ile ilgili gerekli bilincin oluşmasına katkıda bulunurlar,
  2. Ürün ve Hizmetle ilgili Yükümlülükler
   1. Ticareti yapılan ürünün veya hizmet verilen üretimin en yüksek kalitede ve verimde olması için çalışırlar,
   2. Ağaç işleme makineleri ile ilgili teknolojik gereksinimlerin belirlenmesinde ve tasarımında, kullanıcıların ve sistemden etkileneceklerin gereksinimlerinin açık olarak ortaya konmasını sağlarlar,
   3. Ürün geliştirme ve üretim sürecinde yapılan gözden geçirme, denetim ve sınamaları esas alır ve yapıcı davranırlar.
  3. Meslektaşlar ve İş Arkadaşlarıyla İlgili Yükümlülükler
   1. Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının mesleki gelişmelerine yardımcı olur ve Mesleki Ahlak kurallarına uymaları için teşvik eder ve destek verirler,
   2. Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının görüş, kaygı ve şikâyetlerine ilgisiz kalmazlar,
   3. Meslek yaşamında ilerlemek için hiçbir zaman meslektaşları haksız nedenlerle eleştirmez ve suçlama yolunu seçerek onlara zarar vermezler,
   4. Meslektaşlarının çalışma ve çabaları sonucu ortaya çıkan ürün ve fikir eserlerine karşı gereken saygı, önem ve dikkati gösterirler,
   5. Meslektaşlarının çalışmalarını, kişisel çıkarları için izinsiz olarak incelemez, kullanmaz ve geliştirmez, Eğer herhangi bir şekilde kullanırsa, kaynağını mutlaka belirtirler,
   6. Henüz patent ve kopyalama hakkıyla ilgili yasal bir hak alınmamış olsa bile, akademik ve mesleki tüm çalışmalara ve ürünlere karşı saygılı olurlar,
   7. Meslektaşları hakkında bilgi sorulduğunda doğru bilgi verir ve işle ilgili olmayan özel bilgileri açıklamazlar,
   8. Meslektaşların özel yaşamına, saygınlığına ve kişilik haklarına saygı gösterirler,
   9. Serbest piyasa koşulları içinde meslektaşlarına karşı eşit rekabet ilkelerini gözeterek çalışır, Yalnız veya bir grup halinde ekonomik gücünü kullanarak haksız rekabete yol açacak tekel veya restleşme yönünde gayret sarf etmezler,
  4. Müşterilerle ilgili Yükümlülükler.
   1. Müşterileriyle olan mesleki ilişkilerinde daima güvenilir olur ve dürüst davranırlar,
   2. İş alırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken, politik çevresini, yakınlık ve kişisel ilişkilerini ve maddi gücünü kullanmaz, haksız bir yarar veya üstünlük sağlamaya çalışmazlar,
   3. Müşterilerine verdiği her opsiyona, sözlerine ve taahhütlerine uyarlar.
  5. Bu Kurallarla ilgili Sorumluluklar
   1. Her TAMDER üyesi Tüm Ağaç İşleme Makinecileri Derneği Meslek ilkeleri ve Etik Kurallarına sahip çıkar ve yaygınlaşması için çaba gösterir.
   2. Bu ilkelere ve etik kurallara karşı herhangi bir şekilde bir eylem içerisinde bulunduğunun tespiti halinde TAMDER’ in yetkili kurullarının kendisi için öngöreceği yaptırımlara uymayı peşinen kabul eder.

  43. MADDE: TÜZÜĞÜN YASAKLAYICI HÜKÜMLER:

  1. Dernek üyelerinden biri aynı sektörde var olan başka bir derneğe üye olabilir. Fakat bu derneğin yönetim kurulunda görev alamazlar. Bu husus, kati bir şekilde yasaktır. Buna uymayan üyelerin dernek üyelikleri dernek yönetimi tarafından düşürülecektir
  2. Üyeleri birbirleri aleyhine haksız rekabet ve serbest piyasa şartlarına aykırı işlem yapamazlar.
  3. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve meshep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

  44. MADDE: HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

  Bu Tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. Bu Tüzük, 45 (kırk beş ) maddeden ibarettir.

  45. MADDE: GEÇİCİ MADDELER:

  Geçici Madde 1—İş bu tüzükte belirtilen hükümler, 02.03.2019 tarihinde yapılan 1.0Iağan Genel Kurul Toplantısında kabul edildiği andan itibaren yürürlüğe girer ve dernek organlarınca uygulanır.

  Geçici Madde 2—İş bu tüzük Genel Kurul kararı ile birlikte yürürlüğe girer.

  BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ